Psychologické testy osobnosti


online testy osobnostiTyto psychotesty jsou zaměřené na osobnostní vlastnosti jako je společenskost, zodpovědnost, emoční stabilita, optimismus, přátelskost a mnohé další. Testy mohou obsahovat tzv. lži-škálu
, která napoví, zda jste test vyplnili pravdivě. Na lži-škálu si musí dát pozor hlavně účastníci vstupních psychotestů k policii, výběrových řízení a dopravně-psychologického vyšetření řidičů.

Test typů a poruch osobnosti OSPAT

Test vlastností osobnosti ICAP

Inteligentní test osobnosti IES

Test silných stránek STRONG

Test emoční inteligence: EQ-TEST

Test osobnosti zaměřený na mezilidské vztahy PESO

Test barev


Test typů a poruch osobnosti OSPAT

Test hodnotí, do jaké míry se v osobnosti výše uvedené sklony a vlastnosti vyskytují. Když se projevují velmi výrazně, je vyhodnocena možnost poruchy osobnost; při méně výrazném projevu jde o tzv. akcentovanou osobnost a další možností je samozřejmě negativní výsledek.

Ve výsledku jsou všechny odborné pojmy srozumitelně vysvětlené. Jednotlivé vlastnosti a výsledky ve škálách jsou popsané podrobně. Součástí je i stručný výklad, co je osobnost, a proč není nezbytně nutné mít všechny škály negativní.

paranoidní osobnost
schizoidní osobnost
disociální osobnost
emočně nestabilní – impulzivní osobnost
emočně nestabilní – hraniční osobnost
histriónská (hysterická) osobnost
anankastická osobnost
anxiózní (úzkostná) osobnost
závislá osobnost
narcistická osobnost
pasivně-agresivní osobnost
spolehlivost vyplnění
subjektivní vnímání problému

Jít k testu osobnosti OSPAT

Test vlastností osobnosti ICAP

V testu přidělujete body určitým větám podle toho, jestli a jak moc s nimi souhlasíte. Je to příklad typického psychologického dotazníku, s jakým se setkal nebo setká skoro každý, kdo potřeboval (potřebuje) psychologické vyšetření zejména na cokoli.

Ve výsledku jsou jednotlivé vlastnosti popsané, včetně toho, jak se projevují. Vyhodnocení naznačuje problémy, které mohou příliš hodně nebo málo vyjádřené vlastnosti působit.

Jednotlivé škály testu:

extraverze – intoverze
emocionální stabilita – emocionální labilita
dominance – submisivita
vitalita – nedostatek vitality
maskulinita – femininita
životní spokojenost – životní nespokojenost
zodpovědnost – nezodpovědnost
flexibilita – rigidita (strnulost)
opatrnost – riskování
optimismus – pesimismus
intelektuálnost – konkrétnost
internalita – externalita
sebekritičnost – sebevědomí

Jít k testu osobnosti ICAP

Inteligentní test osobnosti IES

Tvůrci se u tohoto testu hodně zaměřili na to, aby jeho výsledek bylo velmi těžké zkreslit. Člověk si chce udržet pozitivní obraz o sobě a tak si i nevědomě pomáhá třeba právě při vyplňování testů – ty pak neukáží skutečný stav. V testu IES porovnáváte vždycky dvě věty mezi sebou a rozhodujete se, která je, pokud se vás týká, výstižnější. Toto rozhodování je někdy dost těžké, ale přináší kompenzaci v podobě vyhodnocení, které by mělo vaši osobnost popsat s větší přesnotí, než běžné testy.

Výsledek je zpracován i graficky a jsou popsány i projevy případných krajních hodnot.

Jednotlivé škály testu:

emocionální stabilita – emocionální labilita
extraverze – intoverze
zodpovědnost – lehkovážnost
dominance – submisivita
flexibilita (pružnost)  – rigidita (strnulost)
přívětivost – odtažitost
chování typu A – klidný styl

Jít k testu osobnosti IES

Test silných stránek STRONG

Tento test má oproti ostatním unikátní postavení v tom, že je zaměřen na to dobré a silné v nás – cíleně vyhledává silné stránky, protože je mnoha výzkumy prokázáno, že uplatňování silných stránek je významným zdrojem spokojenosti člověka.

Ve výsledku jsou silné stránky sežazeny od nejsilnějších po ty, které jsou málo vyjádřeny. Testuje se celkem 24 silných stránek:

Zvídavost
Otevřenost mysli
Láska k učení
Tvořivost
Sociální a emoční inteligence
Vhled
Statečnost
Vytrvalost
Integrita
Laskavost
Schopnost milovat a být milován
Občanská zodpovědnost
Spravedlnost a nestrannost
Vůdcovství
Sebekontrola
Obezřetnost
Pokora a skromnost
Smysl pro krásu
Vděčnost
Naděje a optimismus
Spiritualita a víra
Odpuštění a milosrdenství
Smysl pro humor a hravost
Vitalita, elán a nadšení

Jít k testu silných stránek STRONG

Test emoční inteligence: EQ-TEST

V EQ testu najdete mnoho různých typů úkolů – otázky, názory a rovněž úkoly z neverbální komunikace – řeči těla, což jsou samozřejmě ty nejoblíbenější položky. Emoční inteligence se často uvádí jako protipól klasické inteligence měřené IQ testy, ale spíš je to tak, že každý kvocient měří něco jiného – IQ spíše matematické a verbální schopnosti, zatímco EQ schopnost nakládat s emocemi a fungovat v mezilidských vztazích. Člověk je emočně inteligentní tehdy, když se nenechá vláčet svými náladami a pocity, nýbrž když je dovede řídit, když není bezradný v sociálních situacích, nýbrž dokáže ovlivňovat dění kolem sebe včetně vztahů s druhými lidmi. S tím úzce souvisí schopnost uvažovat a jednat v souladu s morálními, resp. etickými pravidly.

Škály:
Emoční inteligence
Internalita
Morálka
Stres
Spokojenost
Neverbální komunikace
+ doplňkové škály

Jít k EQ-testu

Test osobnosti zaměřený na mezilidské vztahy PESO

V testu přidělujete body určitým větám podle toho, jestli a jak moc s nimi souhlasíte. Tento dotazník je svým zaměřením výjimečný, protože testuje vlastnosti přímo související s mezilidskými vztahy. Přitom je to právě oblast sociálních vztahů, z níž pramení celá řada problémů i psychických poruch – klasicky je to škála neuróz (depresivní neuróza, sociální fobie, neurastenie aj.), dále poruchy nálady i poruchy chování.

Ve výsledku jsou jednotlivé vlastnosti popsané, včetně toho, jak se projevují. Vyhodnocení naznačuje problémy, které mohou příliš hodně nebo málo vyjádřené vlastnosti působit.

Jednotlivé škály testu:
nízká – vysoká úroveň sociability (společenskosti)
stabilita – labilita
dominance – submisivita
antisocialita (asocialita) – prospolečenskost
nedůvěra – důvěřivost
laskavost – nelaskavost
empatie – nedostatek empatie
hostilita (nepřátelskost) – přátelskost
vysoká úroveň agresivity – nízká úroveň agresivity
vysoká úroveň negativismu – nízká úroveň negativismu
obětavost – sobectví
sebedůvěra – nedostatek sebedůvěry

Jít k testu PESO

Test barev

Tento test, který se v psychologické diagnostice používá již déle než půl století, vychází z předpokladu, že z preference určitých barev lze usoudit na vlastnosti člověka. Klient volí v několika sériích barvy, tvary a odstíny barev; tyto výběry jsou posuzovány v interakci (ve vzájemném vztahu) a výsledkem je informačně velmi bohatý a inspirativní materiál.

Test barvových preferencí je zaměřen spíše na aktuální situaci člověka (oproti tomu běžné dotazníky testují relativně stálé charakteristiky – vlastnosti). Zjišťuje například prožívání vztahů k okolí, reakce na požadavky, nevědomé potřeby, očekávání a další podobné aspekty. Právě tím je tento test zajímavý – že zpřístupní informace, které normálně nejsou k dispozici.

Jít k testu barev

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *